Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Výběrová bibliografie
Pavla Nováka z roku 2005


Méně obvyklé zkratky: BulRJL - Bulletin ruského jazyka a literatury; JA - Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců; TCL - Travaux linguistiques de Prague

Pozn. Zvýrazněny jsou ty položky, jichž si doc. Novák zvláště cenil.

1957

 • Une note sur la formation du pluriel en albanais. Philologica <cizojazyčná příloha k ČMF>, 8, s. 17–18.

1958

 • K zdvojování předmětu v albánštině. In: Sb. slavistických prací věnovaných IV. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě. UK Praha, s. 27–32.

1959

 • (a) K otázce obecného významu gramatických jednotek. SaS, 20, s. 81–88.
 • (b) O prostředcích aktuálního členění. Acta UC. Philologica, I, s. 9–15.
 • (c) Poznámky k otázce tzv. spony v nové češtině. SlavPrag, I, s. 93–97.

1961

 • Srovnání "uvnitř jazyka (resumé přednášky). SaS, 22, s. 69.

1962

 • O smysl diskuse o mluvené češtině. SaS, 23, s. 266–272.

1963

 • Výklad fonologických a gramatických pojmů s pomocí pojmů teorie množin (I. I. Revzin: Modeli jazyka. Nauka, Moskva 1962). SaS, 24, s. 133–140 (spolu s K. Berkou).

1964

 • (a) K racionalizaci českého pravopisu. SaS, 25, s. 126–135 (spolu s P. Sgallem).
 • (b) IV. Kvantitativní lingvistika. In: P. Sgall et al. Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace. Malá moderní encyklopedie 47. Praha: Orbis, s.103–133 (spolu s M. Těšitelovou).
  [na s. 117–119 jsou vzorce (1) a (4) vadné; lze opravit analogicky podle vzorců (2) a (3)]

1965

 • (a) K voprosu o "strukturnom analize" jazyka. SaS, 26, s. 108–112 (spolu s O. Leškou).
 • (b) Ke způsobům uvažování (o pravopisu a jiných "historických danostech"). ČJL, 15, 1964–1965, s. 315–320 (spolu s P. Sgallem)

1966

 • (a) K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování. SaS, 27, s. 29–40.
 • (b) On mathematical models of linguistic objects. In: Prague Studies in Mathematical Linguistics, 1, 155–157.
 • (c) On the three-level approach to syntax. TLP, 2, s. 219–233.
 • (d) Nad dílem Louise Hjelmsleva. SaS, 27, 141–153 (spolu s O. Leškou).

1967

 • K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování II. SaS, 28, s. 36–45.

1968

 • (a) O chápání "jazykového pojmenování" a "jazykového usouvztažnění" (k Mathesiově koncepci funkční lingvistiky). SaS, 29, s. 1–9 (spolu s O. Leškou).
 • (b) Postscript. In: L. Nebeský. Algebraic properties of trees. AUC Philologica Monographia 25, s. 83–99.
 • (c) On the Prague functional approach. TLP, 3, s. 291–297 (spolu s P. Sgallem).

1971

 • Systematizace žánrů vědecko-technické literatury (výzk. zpráva). FF UK Praha II + 31 s. 

1973

 • O "klamu" gramatické formy. SaS, 34, s. 146–149.

1974

 • (a) K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu. SaS, 35, s. 88–95 [ruský překlad ve sb. Jazykoznanije v Čechoslovakii. Moskva 1978].
 • (b) K lokalistickému pojetí významu pádů. SaS, 35, s. 256–260.
 • (c) Remarks on devices of functional sentence perspective. In: F. Daneš (ed.), Papers on Functional Sentence Perspective, Praha: Academia, s. 175–178.

1976

 • K terminologii lingvistiky (užívání tzv. vztahových adjektiv). Bull. RJL, 20. s. 113–115.

1977

 • Empirický vs. verbální postoj v lingvistice. SaS, 38, s. 263–264.

1978

 • Některé přednosti tzv. unilaterárního pojetí (jazykového) znaku. SaS, 39, 215–217.

1979

 • (a) Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky. SaS, 40, s. 345–349.
 • (b) O empirických procedurách v jazykovědě. BulRJL, XXII, s. 47–51.

1983

 • (a) Poznámky o jazyce lingvistiky (o směšování funkčních úseků textu v lingvistice). SaS, 44, s. 83–90.
 • (b) O obecné neadekvátnosti koncepce obecného významu v gramatice. In: V. Hrabě a A. D. Širokovová (eds.), Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby II. Praha: Univerzita Karlova, s. 35–45.
 • (c) Za profesorem Milanem Romportlem. SaS, 44, s. 156

1985

 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (II). BulRJL, XXVI, s. 15–29.

1988

 • K jazykovým zdrojům idealistického pojetí dějin podle Německé ideologie K. Marxe a B. Engelse. SlavPrag, XXXII, s. 201–215.

1989

 • (a) Profesor Vladimír Skalička osmdesátiletý. SaS, 50, s. 249–250.
 • (b) K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VI). BulRJL, XXX, s. 165–186.

1990

 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VII). BulRJL, XXXI, s. 21–39.

1991

 • (a) Konstanty a proměny Havránkových metodologických postojů (se zvláštním zřetelem k jeho pojetí marxistické orientace v jazykovědě). In: A. Macurová (ed.), K poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka. SlavPrag, 34, s. 21–38.
 • (b) K poválečným osudům české lingvistiky. SaS, 52, s. 183–193.

1993

 • Nové ideje o struktuře jazyka z dílny matematika (L. Nebeský: Kombinatorické vlastnosti větných struktur (AUC. Philologica Monographia 95), Praha 1988, 197 s.). SaS, 54, s. 121–129.

1994

 • Co s pády na národní škole? Čeština doma a ve světě (č. 4), s. 206–209.

1995

 • (a) Převážně o jazyce politiky. SlavPrag, XXXVII, s. 69–71
 • (b) On linear and non-linear structuring of sentences. In: B. Palek (ed.), Item Order in Natural. Languages. Proceedings of LP '94. Praha: Karolinum, s. 296–301.

1996

 • (a) Větné faktory a jejich podíl na analýze věty. SaS, 57, s. 249–263 (spolu s L. Nebeským).
 • (b) Bohumil Palek šedesátníkem, SaS, 57, s. 323–325.
 • (c) Condicio sine qua non. JA, 33, č. 3–4, s. 42–43.

1997

 • (a) Relationships between homonymy and word order in a "free" word order language (Czech). In: B. Palek (ed.), Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals. Proceedings of LP '96. Praha: Karolinum, s. 463–469
 • (b) Diskuse a rozhovory. Na položené otázky společně odpovídají: PhDr. Miloš Dokulil, DrSc., prof. PhDr. Oldřich Leška, DrSc., doc. PhDr. Pavel Novák, CSc., a prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. JA, 34, č. 1–2, s. 42–67.
 • (c) Poznámky o školské terminologii české mluvnice. Čeština doma a ve světě, 5, 1997, č. 2, s. 10–13.
 • (d) Ladislav Nebeský šedesátiletý. SaS, 58, s. 76–78.

2001

 • Jubileum Marie Těšitelové. SaS, 62, s. 148–150.

2003

 • Lingvistika marxistická (enc. heslo). In: Encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha, s. 249–250.

2004

 • (rec.)
  Josef VACHEK (in collaborations with J. Dubský), Dictionary of the Prague School of Linguistics.

  Translated from the French, German and Czech original sources by A. Klégr, P. Šaldová, M. Malá, J. Čermák, L. Dušková. Studies in Functional and Structural Linguistics 50, edited by L. Dušková (general editors E. Hajičová and P. Sgall). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia 2003, 213 pp.; Linguistica Pragensia, 14, s. 108–112.

Publikovaná bibliografie

Úplná bibliografie do r. 1967 je v těchto publikacích:

 • Bibliografický soupis publikační činnosti členů slavistických kateder FF UK v Praze za léta 1958–1962. Praha 1968.
 • Bibliografický soupis publikační činnosti členů slavistických kateder FF UK v Praze za léta 1963–1967. Praha 1968.

O Pavlu Novákovi

 • red.: Pavlu Novákovi k šedesátinám, JA, 29, 1992, č. 3–4, s. 152–153.
 • Starý, Z.: A propos Pavel Novák. SaS, 53, 1992. s. 317–320.
 • Starý, Z.: A propos Pavel Novák po deseti letech. SaS, 63. 2002, s. 153–155.

 

 

Poslední aktualizace: 30. 3 2010, 16:04. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.