Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Lingvistika a jazyková realita
Soupis díla Pavla Nováka


Tento bibliografický soupis se snaží být úplným. Obsahuje 165 položek: dříve publikované původní práce P. Nováka (zejm. časopisecké studie, příspěvky ve sbornících, doslovy, recenze, zprávy, resumé přednášek, diskusní příspěvky atd.), interní tisky ÚJČ a výzkumné zprávy FF UK, dva překlady, nepublikované práce „akademické“ (diplomovou práci, kandidátskou disertaci a habilitační spis) a také dva dříve nepublikované strojopisy (které jsou poprvé otištěny v tomto výboru a jsou zařazeny pod rokem 2010).

Soupis byl sestaven zejména na základě bibliografické databáze ÚJČ ČSAV / AV ČR, dílčí položky byly přidány takto: „akademické“ publikace byly doplněny na základě údajů z Archivu UK, výzkumné zprávy FF UK jsou v soupisu uvedeny, pokud byly obsaženy ve výběrové bibliografii P. Nováka, kterou sám sestavil a nechal v roce 2005 vyvěsit na internetových stránkách Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK, nebo pokud byly editory tohoto svazku v průběhu jeho přípravy objeveny v materiálech právě uvedeného univerzitního pracoviště.

(Podařilo se také zjistit, že autorem článku Plán na zjednodušení pravopisu, který vyšel v Mladé frontě 2. 8. 1997, není Pavel Novák (1932–2007).)

J. J.

Seznam zkratek

LaJR – Novák, P. (2010). Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. J. Křivan, J. Januška, J. Chromý.) Praha: Akropolis. 340 s.

Periodika, řady, ediční sborníky: Acta UC – Acta Universitatis Carolinae • Bulletin RJL – Bulletin ruského jazyka a literatury; dříve Bulletin ÚRJL – Bulletin Ústavu RJL; zpočátku Bulletin VŠRJL – Bulletin Vysoké školy RJL • ČDS – Čeština doma a ve světě • ČJL – Český jazyk a literatura • ČMF – Časopis pro moderní filologii • JA – Jazykovědné aktuality • LingGen – Linguistica Generalia – vycházelo v rámci ediční řady Acta UC, Philologica • NŘ – Naše řeč • PBML – The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics • PSML – Prague Studies in Mathematical Linguistics • SaS – Slovo a slovesnost • SlavPrag – Slavica Pragensia – vychází v rámci ediční řady Acta UC, Philologica • TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague • TLP – Travaux linguistiques de Prague • VJaz – Voprosy jazykoznanija – vychází v Moskvě od r. 1952

Instituce: ČSAV – Československá akademie věd • FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy • JS – Jazykovědné sdružení • SPN – Státní pedagogické nakladatelství • ÚJČ – Ústav pro jazyk český • UK – Univerzita Karlova

Bibliografie

1953

 • B. A. Serebrennikov: K otázce spojitosti jazykových jevů s dějinami společnosti. Sovětská věda – Jazykověda, 3, s. 529–531. [PDF]
  [Rec. Serebrennikov, B. A. (1953). K otázce spojitosti jazykových jevů s dějinami společnosti. VJaz, č. 1, s. 34–51.]

1956

 • Instrumentál predikativní v češtině (Obrys vývoje). Diplomová práce na Filologické fakultě UK. Praha, 72 s.
  [Nepublikováno.]
 • Une note sur la formation du pluriel en albanais. Philologica. Cizojazyčná příloha Časopisu pro moderní filologii, 8, s. 17–18. [PDF]

1958

 • K zdvojování předmětu v albánštině. In: Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě. (Eds. K. Horálek, J. Kurz.) Praha: SPN, s. 27–32. In: LaJR, s. 37–41.
 • K otázce samostatnosti přívlastku. SaS, 19, s. 311. [PDF]
  [Rec. Hjelmslev, L. (1956). Sur l’indépendance de l’épithète. Historisk-filologiske Meddelelser Danske Videnskabernes Selskab, 36, no. 5.]
 • Marxistický pohled na vývoj spisovné francouzštiny. SaS, 19, s. 315. [PDF]
  [Rec. Cohen, M. (1954). Grammaire et style, 1450–1950. Cinq cents ans de phrase française. Paris: Editions sociales.]

1959

 • K otázce obecného významu gramatických jednotek. SaS, 20, s. 81–88. In: LaJR, s. 42–47.
 • O prostředcích aktuálního členění. Acta UC, Philologica, 1, s. 9–15. [PDF]
 • Albánská literatura. In: Z. Vančura a kol. Evropské literatury 1945–1958. Praha: Orbis, s. 114–117. [PDF]
 • Poznámka k otázce tzv. spony v nové češtině. SlavPrag, 1, s. 93–97. In: LaJR, s. 48–51.
 • Pražskaja tipologia i modeli jazyka. In: Tezisy Sověščanija po matematičeskoj lingvistike (15–21 aprelja 1959 goda). Leningrad, s. 11–12 (s P. Sgallem).
 • Nový příspěvek o kategorii životnosti a osobnosti v slovanských jazycích. SaS, 20, s. 292–293. [PDF]
  [Rec. Hjelmslev, L. (1956). Animé et inanimé, personnel et nonpersonnel. Travaux de l’Institut de linguistique, 1, s. 155–199.]

1960

 • K voprosu ob obščich i „častnych“ zakonach razvitija jazyka. In: Rusko-české studie. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze, Jazyk a literatura II. (Eds. C. Bosák, A. V. Isačenko, A. Jedlička, O. Leška.) Praha: SPN, s. 19–35 (s P. Sgallem).
 • Nové možnosti české jazykovědy. Nová mysl, s. 734–744 (s P. Sgallem).
 • [Bez názvu.] SlavPrag, 2, s. 175–176. [PDF]
  [Jubilejní článek k padesátce prof. V. Skaličky.]
 • O historický přístup k jazyku. SaS, 21, s. 292. In: LaJR, s. 52–53.
 • Americká příručka dobrého „jazykového chování“ a úspěšného „jazykového jednání“. SaS, 21, s. 295–296. [PDF]
  [Rec. Thompson, W. N. (1957). Fundamentals of Communication. An Integrated Approach. New York – Toronto – London.]

1961

 • O skloňování albánských a novořeckých vlastních jmen osobních v češtině. Naše řeč, 44, s. 271–279 (s N. Svozilovou).
 • Srovnávání „uvnitř“ jazyka (poznámka k tzv. „izomorfismu“). SaS, 22, s. 69. In: LaJR, s. 54.
  [Resumé přednášky v JS, sepsali J. Chloupek a A. Vašek.]
 • Otázky syntaxe z hlediska strojového překladu. SaS, 22, s. 72. [PDF]
  [Resumé přednášky v JS, sepsal F. Daneš.]
 • Pokus o využití deduktivní metody k popisu ruské pádové soustavy. SaS, 22, s. 203–208 (s K. Berkou). [PDF]
  [Rec. Sorensen, H. Ch. (1957). Studies on Case in Russian. Københaven.]

1962

 • Některé otázky syntaktické analýzy (z hlediska strojového překladu). SaS, 23, s. 9–20. [PDF]
 • O smysl diskuse o mluvené češtině. SaS, 23, s. 266–272. In: LaJR, s. 55–61.
 • K otázce zákonů jazykového vývoje. SlavPrag, 4, s. 27–34 (s P. Sgallem).
 • Matematické metody a marxistická jazykověda. In: Problémy marxistické jazykovědy. (Eds. J. Bělič, L. Doležel, Š. Peciar.) Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 41–50 (s P. Sgallem).
 • Svazek vybraných spisů L. Hjelmsleva. SaS, 23, s. 237–238. [PDF]
  [Zpr. Hjelmslev, L. (1959). Essais linquistiques. Travaux de Cercle linguistique de Copenhague, 12.]
 • 70 let prof. Františka Jílka. SlavPrag, 3, s. 293. [PDF]
 • [Shrnutí konferenčních diskusí.] In: Problémy marxistické jazykovědy. (Eds. J. Bělič, L. Doležel, Š. Peciar.) Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 77–78, 133, 279, 346 a 425.
  [Diskusní příspěvky P. Nováka, sepsali M. Těšitelová, J. Machač, F. Daneš, M. Helcl a Ľ. Ďurovič.]
 • Ke kvantifikaci homonymie. SaS, 23, s. 72–75. [PDF] [Rec. Stati, S. (1960). Caracterul sistematic al omonimiei morfologice. Studii şi cercetari lingvistice, 11, s. 25–31.]
 • Kosmická lingvistika. SaS, 23, s. 77–78 (s B. Palkem).
  [Rec. Freudenthal, H. (1960). Lincos: Design of a Language for Cosmic Intercourse. Amsterdam: North-Holland Publishing Co.]
 • Dobrá propagace nových metod v jazykovědě v SSSR. SaS, 23, s. 131–137 (s B. Palkem a M. Těšitelovou).
  [Rec. Achmanova, O. S. – Mel’čuk, I. A. – Frumkina, R. M. – Padučeva, J. V. (1961). O točnych metodach issledovanija jazyka (O tak nazyvajemoj „matematičeskoj lingvistike“). Moskva.]
 • Otázky jazyka na filosofickém sjezdu. SaS, 23, s. 320. [PDF]
  [Zpr. o vydání akt mezinárodního filozofického sjezdu konaného v roce 1958: Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia (1960), vol. 4, Firenze.]
 • Nový mezinárodní jazykovědný časopis. SaS, 23, s. 320. [PDF] [Zpr. o novém jazykovědném časopise Cahiers de linguistique théorique et appliquée (Rumunsko, od r. 1962).]

1963

 • K vytváření terminologie matematické lingvistiky. Československý terminologický časopis, 2, s. 234–237. [PDF]
 • Matematická lingvistika v Sovětském svazu. Slovanský přehled, 49, s. 84–87. [PDF]
 • Výklad fonologických a gramatických pojmů s pomocí pojmů teorie množin. SaS, 24, s. 133–140 (s K. Berkou). In: LaJR, s. 62–70.
  [Rec. Revzin, I. I. (1962). Modeli jazyka. Moskva: Nauka.]
 • [Odpověď na otázku č. II, 7.] Kak se podpomagat vzaimno tipologičnata i sravnitelno-istoričeskata klasifikacija na slavjanskite ezici i kakvi sa osnovnite zadači na tipologičnoto izučavane v sravnenie săs sravnitelno-istoričeskoto izsledvane? In: Slavjanska filologija: Materiali za 5 Meždunaroden kongres na slavistite. Tom 1 (Otgovori na văprosite za naučnata anketa po ezikoznanie). [Odpovědi na otázky V. mezinárodního kongresu slavistů, sborník dále uvádíme pod zkratkou SlavFil]. Sofija: Izdatelstvo na BAN, s. 84 (s P. Sgallem).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jak se vzájemně doplňuje typologická a historickosrovnávací klasifikace slovanských jazyků a jaké jsou hlavní úkoly typologického zkoumání v porovnání s historickosrovnávacím studiem?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 1.] Kakvo e otnošenieto meždu metodite na tipologičeskite izsledvanija na slavjanskite ezici i principite na priložnoto ezikoznanie? In: SlavFil, s. 180–181 (s L. Nebeským a P. Sgallem).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jaký je vztah mezi metodami typologického zkoumání slovanských jazyků a principy aplikované jazykovědy?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 7.] Kakva e vrăzkata meždu strukturnite i matematičeskite metodi za izsledvane na slavjanskite ezici? In: SlavFil, s. 189–190 (s P. Sgallem).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jaký je vztah mezi strukturními a matematickými metodami zkoumání slovanských jazyků?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 8.] Kakva stepen na entropija săštestvuva v otdelnite slavjanski ezici? In: SlavFil, s. 191–192 (s L. Nebeským a P. Sgallem).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jaká míra entropie existuje v jednotlivých slovanských jazycích?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 12.] Koi sa osnovnite zadači na statističeskija analiz na slavjanskite ezici i kakvo trjabva da băde săotnošenieto na statističeskite metodi s drugite metodi pri proučvane na slavjanskite ezici? In: SlavFil, s. 197–198 (s M. Těšitelovou).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Které jsou hlavní úkoly statistické analýzy slovanských jazyků a jaký by měl být vzájemný vztah mezi statistickými a jinými metodami při studiu slovanských jazyků?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 18.] Kak da se săzdade transformacionna gramatika na otdelnite slavjanski ezici?. In: SlavFil, s. 212–213 (s B. Palkem).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jak vytvořit transformační gramatiku jednotlivých slovanských jazyků?]
 • [Odpověď na otázku č. III, 26.] Kakvi sa različijata meždu otdelnite lingvistični tradicii v razbiraneto na gramatičnite javlenija i kakvi sa văzmožnostite za uednakvjavane na tija različni stanovišta? In: SlavFil, s. 243 (s A. Kurimským a O. Leškou).
  [Odpověď je psána česky. Český překlad otázky zní: Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými lingvistickými tradicemi v pojetí gramatických jevů a jaké jsou možnosti vyrovnávání těchto rozdílných stanovisek?]

1964

 • K racionalizaci českého pravopisu. SaS, 25, s. 126–135 (s P. Sgallem).
 • Kvantitativní lingvistika. In: P. Sgall, P. et al. Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace. Praha: Orbis, s.103–133 (s M. Těšitelovou).
  [Errata P. Nováka: „na s. 117–119 jsou vzorce (1) a (4) vadné; lze opravit analogicky podle vzorců (2) a (3)“.]
 • Editorial. PBML, 1, s. 3–8 (s P. Sgallem).
  [Nepodepsáno. Přetištěno v r. 1974.]
 • Two types of formulae in quantitative linguistics. PBML, 2, s. 11–14. In: LaJR, s. 71–73.
 • Haim Gaifman: Dependency Systems and Phrase Structure Systems. PBML, 1, s. 51–55. [PDF]
  [Zpr. Gaifman, H. (1961). Dependency Systems and Phrase Structure Systems. Technical Report P-2315. Santa Monica, California: The RAND Corporation.]
 • Struktura jazyka a její matematické aspekty. SaS, 25, s. 139–144. [PDF]
  [Zpr. Jakobson, R. (ed.) (1961). Structure of Language and Its Mathematical Aspects. Providence.]
 • S. K. Šaumjan, P. A. Soboleva: Applikativnaja poroždajuščaja model’ i isčislenije transformacij v russkom jazyke. PBML, 1, s. 46–51. [PDF]
  [Zpr. Šaumjan, S. K. – Soboleva, P. A. (1963). Applikativnaja poroždajuščaja model’ i isčislenije transformacij v russkom jazyke. Moskva: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR.]
 • Druhý svazek sovětské filosofické encyklopedie. SaS, 25, s. 80. [PDF]
  [Zpr. Filosofskaja enciklopedija 2 (1962). Moskva: Sovětskaja Enciklopedija.]
 • M. Ivić: Pravci u lingvistici. PBML, 2, s. 57–58. [PDF]
  [Zpr. Ivić, M. (1963). Pravci u lingvistici. Ljubljana.]
 • Nová kniha z matematické lingvistiky. SaS, 25, s. 319–320. [PDF]
  [Zpr. Marcus, S. (1963). lingvistică matematică. Bucureşti.]

1965

 • Předložková rekce slovesná v současné češtině. Kandidátská disertace. Praha, 155 s.
  [Nepublikováno.]
 • K voprosu o „strukturnom analize“ jazyka. SaS, 26, s. 108–112 (s O. Leškou). In: LaJR, s. 74–78.
 • Informačněteoretický, informačně teoretický nebo teoretickoinformační. NŘ, 48, s. 253–255. In: LaJR, s. 79–80.
 • Ke způsobu uvažování (o pravopisu a jiných „historických danostech“). ČJL, 15, s. 315–320 (s P. Sgallem).
 • Předmluva k českému překladu. In: Achmanovová, O. S. – Mel’čuk, I. A. – Frumkinová, R. M.– Padučevová, J. V. – Ivanov, V. V. Exaktní metody v jazykovědě (Skriptum Filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Brně). Praha: SPN, s. 3–9 (s K. Palou).
 • Kolokvium a kongres v Jeruzalémě. SaS, 26, s. 92–94. [PDF]
  [Zpr. o mezinárodním kongresu pro logiku, metodologii a filozofii vědy, konaném 26. 8.–2. 9. 1964 v Jeruzalémě.]
 • Logika syntaxe? SaS, 26, s. 97–98. [PDF]
  [Zpr. Schmidt, F. (1962). Logik der Syntax. Berlin.]
 • Teorie informace a jazykověda. Kybernetika, 1, s. 292. [PDF]
  [Zpr. Doležel, L. (ed.) (1964). Teorie informace a jazykověda: Sborník překladů. Praha: ČSAV.]
 • Mezinárodní kongres logiky, metodologie a filosofie vědy. Kybernetika, 1, s. 471–472 (s L. Tondlem).
  [Zpr. o mezinárodním kongresu pro logiku, metodologii a filozofii vědy, konaném 26. 8.–2. 9. 1964 v Jeruzalémě.]

1966

 • Závislostní koncepce v syntaxi (Příspěvek k jejímu formálnímu rozboru). Praha.
  [Dosud nepublikovaný habilitační spis, na jehož základě byl P. Novák jmenován docentem pro obor obecná jazykověda.]
 • K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování. SaS, 27, s. 29–40. [PDF]
 • K teorii větných členů. JA, 3, s. 11–12. In: LaJR, s. 81–82.
 • On mathematical models of linguistic objects. In: PSML, vol. 1. (Eds. L. Doležel, P. Sgall, J. Vachek.) Praha: Academia, s. 155–157. In: LaJR, s. 83–85.
 • Machine translation in Prague. In: PSML, vol. 1. (Eds. L. Doležel, P. Sgall, J. Vachek.) Praha: Academia, s. 185–194 (s D. Konečnou a P. Sgallem).
 • On the three-level approach to syntax. TLP, 2, s. 219–223. In: LaJR, s. 86–89.
 • Nad dílem Louise Hjelmsleva. SaS, 27, s. 141–143 (s O. Leškou). [PDF]
 • Louis Hjelmslev. JA, 3, s. 39. [PDF]
 • Doslov k českému překladu. In: Chomsky, N. Syntaktické struktury. Praha: Academia, s. 191–199. [PDF]
 • On a model of the stylistic component of language encoding. PBML, 6, s. 19–26.
 • Nové práce N. Chomského a G. A. Millera v příručce matematické psychologie. SaS, 27, s. 71–81 (spolu s K. Palou a M. Sedlákovou).
  [Zpr. Luce, R. – Bush, R. – Galanter, E. (eds.) (1963–1965). Handbook of Mathematical Psychology. New York; P. Novák podepsán pod § 1.]

1967

 • K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování II. SaS, 28, s. 36–45. [PDF]
 • Čítanka o struktuře jazyka. SaS, 28, s. 97–98. [PDF]
  [Zpr. Fodor, J. A. – Katz, J. J. (eds.) (1964). The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs.]
 • Překladový sborník „Matematičeskaja lingvistika“. SaS, 28, s. 100. [PDF]
  [Zpr. Šrejder, J. A. – Revzin, I. I. – Lachuti, D. G. – Finn, V. K. (eds.) (1964). Matematičeskaja lingvistika. Moskva.]
 • Tagmémická příručka „objevovacích“ procedur. SaS, 28, s. 212–213. [PDF]
  [Zpr. Longacre, R. E. (1964). Grammar Discovery Proceedures. The Hague.]
 • Jazyk a stroje. SaS, 28, s. 327–329. [PDF]
  [Zpr. ALPAC (1966). Language and Machines. Computers in Translation and Linguistics. Washington.]
 • Alfred Tarski: O pojmu logického vyplývání. In: Teorie modelů a modelování. (Eds. K. Berka, L. Tondl.) Praha: Svoboda, s. 29–39.
  [Překlad. Tarski, A. (1936). O pojęciu wynikania logicznego. Przegląd filozoficzny, 39, s. 58–68.]
 • Andrzej Grzegorczyk: Aplikace logické metody vymezení formální oblasti úvah ve vědě, technice a ekonomii. In: Teorie modelů a modelování. (Eds. K. Berka, L. Tondl.) Praha: Svoboda, s. 277–288.
  [Překlad. Grzegorczyk, A. (1963). Zastosowania logicznej metody wyodrębniania formalnej dziedziny rozważań w naukach, technice i gospodarce. Studia filozoficzne, s. 63–75.]

1968

 • O chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“ (k Mathesiově koncepci funkční lingvistiky). SaS, 29, s. 1–9 (s O. Leškou). [PDF]
 • On the Prague functional approach. TLP, 3, s. 291–297 (s P. Sgallem). In: LaJR, s. 90–95.
 • Prague Studies in Mathematical Linguistics, sv. 2. Kybernetika, 4, s. 183. [PDF] [Rec. Doležel, L. – Sgall, P. – Těšitelová, M. – Vachek, J. (eds.) (1967). PSML, vol. 2. Praha: Academia]

1969

 • Postscript. In: Nebeský, L. Algebraic Properties of Trees. Praha: UK, s. 83–99. [PDF]
 • Formale Struktur und Funktion als systembildende Faktoren. Zeitschrift für Slawistik, 14, s. 724–727 (s O. Leškou). In: LaJR, s. 96–99.

1970

 • Několik prací uvádějících do matematické lingvistiky. SaS, 31, s. 258–262. [PDF]
  [Zpr. Apresjan, J. D. (1966). Idei i metody sovremennoj strukturnoj lingvistiki (Kratkij očerk). Moskva; Gladkij, A. V. – Mel’čuk, I. A. (1969). Elementy matematičeskoj lingvistiki. Moskva; Gross, M. – Lentin, A. (1957). Notions sur les grammaires formelles. Paris. (Angl. překlad knihy: Introduction to Formal Grammars. Berlin – Heidelberg – New York, 1970.); Gunzenhäuser, R. (ed.) (1968) Nichtnumerische Informationsverarbeitung. Wien – New York. (Zvl. oddíl Sprachbearbeitung und Dokumentation mit Rechenanlage, s. 277–399); Marcus, S. – Nicolau, E. – Stati, S. (1966). Introducere in lingvistica matematică. Bucureşti; Muller, Ch. (1968). Initiation à la statistique linguistique. Paris; Novotný, M. (1967). Einführung in die algebraische Linguistik. Bonn; Pawlak, Z. (1965). Gramatyka i matematyka (Biblioteczka matematyczna 20). Warszawa.]
 • Remarks on devices of the functional sentence perspective. In: Functional Sentence Perspective. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 1–5. [Přetištěno v r. 1974.]
 • Monographies de linguistique mathématique (1, 2). Kybernetika, 6, s. 328–329. [PDF]
  [Zpr. Marcus, S. (1967). Introduction mathématique à la linguistique structurale. Paris; Revzin, I. I. (1968). Les modèles linguistiques. Paris.]
 • Georges Mounin: La machine à traduire. Histoire des problèmes linguistiques. Kybernetika, 6, s. 496–497. [PDF]
  [Zpr. Mounin, G. (1964). La machine à traduire: histoire des problèmes linguistiques. Mouton, The Hague – London – Paris.]

1971

 • Systematizace žánrů vědecko-technické literatury. Praha: FF UK (xerox), III + 31 s. [PDF]
  [Výzkumná zpráva; název dílčího úkolu: Problémy struktury vědeckých textů; název státního úkolu: Systémové řešení čs. soustavy VTEI včetně mezinárodních vazeb.]
 • Logické metody zkoumání významu věty. JA, 8, s. 26. [PDF]
  [Teze přednášky v JS.]
 • A new approach to the „innere Sprachform“ issue. Teorie a metoda, 3, s. 118–119. In: LaJR, s. 100–101.

1973

 • Některé závažné sémantické pojmy. JA, 10, s. 132–133. In: LaJR, s. 102–103.
  [Teze přednášky v JS.]
 • O „klamu“ gramatické formy. SaS, 34, s. 146–149. In: LaJR, s. 104–108.

1974

 • K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu. SaS, 35, s. 88–95. In: LaJR, s. 109–115.
 • K lokalistickému pojetí významu pádů. SaS, 35, s. 256–260. In: LaJR, s. 116–120.
 • Remarks on devices of functional sentence perspective. In: Papers on Functional Sentence Perspective. (Ed. F. Daneš.) Praha: Academia, s. 175–178. In: LaJR, s. 121–123.
 • The study of the semantics of natural language by means of paraphrases of sentences in a logical notation. In: Proceedings of XI. Congress of Linguists II. (Ed. L. Heilmann.) Bologna: Società editrice il Mulino Bologna, s. 219. [PDF]
  [Resumé konferenčního příspěvku.]
 • [Diskusní příspěvek.] In: Proceedings of XI. Congress of Linguists I. (Ed. L. Heilmann.) Bologna: Società editrice il Mulino Bologna, s. 285. [PDF]
  [Diskusní příspěvek k referátu Yoshihiko Ikegami tamtéž: Concrete motion vs. abstract motion: the semantic structure of the verb at the „deepest“ stratum, s. 273–285.]
 • Obecné problémy slovních druhů, zejména z hlediska teorie klasifikace. In: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 11–14. In: LaJR, s. 124–126.
 • Podklad diskusního příspěvku pro schůzi prac. skupiny „Gramatická struktura jazyka“. In: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 15–18. [PDF]
 • Náměty z jednání pracovní skupiny „Gramatická struktura jazyka“. In: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 94–95. [PDF]
 • Editorial (PBML 1). In: Functional Generative Grammar in Prague. (Eds. W. Klein, A. von Stechow.) Kronberg/Taunus: Scriptor, s. 388–393.
  [Nepodepsáno. Přetisk z r. 1964.]

1975

 • Místo pádu ve významové stavbě věty. In: Principy formální a významové struktury textu (výsledky a problémy). Praha: FF UK (strojopis), s. 23–44. In: LaJR, s. 127–137.
  [Část závěrečné výzkumné zprávy dílčího úkolu Strukturní výzkum gramatické stavby současného spisovného jazyka (větve 2a); název hlavního úkolu: Český jazyk jako nositel národní kultury.]

1976

 • K terminologii lingvistiky (Užívání tzv. vztahových adjektiv). Bulletin RJL, 20, s. 113–115. In: LaJR, s. 138–140.
 • K nové vědecké mluvnici spisovné češtiny (Úvahy, otázky, náměty, výhrady). In: Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 20–35. In: LaJR, s. 141–147.
 • Soupis materiálových desiderát pro syntaktickou část NVMČ. In: Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 136–140 (s F. Danešem).

1977

 • Empirický vs. verbální postoj v lingvistice. SaS, 38, s. 263–264. In: LaJR, s. 151–153.
 • Návrh zásad pro tvorbu primárních dokumentů. In: Výzkum metod a prostředků zdokonalování, racionalizace a integrace informační soustavy VTEI. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, s. 115–120 (s B. Palkem, V. Mlíkovskou a L. Nebeským).
  [P. Novák zpracoval problémový okruh žánrů vědecko-technické literatury.]

1978

 • Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku. SaS, 39, s. 215–217. In: LaJR, s. 159–162.
 • „Systém“, „struktura“, „vztah“ (významy těchto výrazů, pojmy, problémy). In: Teoretické problémy jazykovědy v kontextu jazykovědy sovětské. (Ed. Z. Palková.) Praha: FF UK (pro interní potřebu FF UK), s. 45–48. In: LaJR, s. 163–165.
 • K voprosu o strukturnom analize jazyka. In: Jazykoznanije v Čechoslovakii. (Ed. A. G. Širokova.) Moskva: Progress, s. 36–40 (s O. Leškou). [Přetisk starší stati z r. 1965.]
 • K voprosu o semantičeskoj suščnosti padežej i ich tak nazyvajenom celostnom (obščem) značenii i lokal’nosti. In: Jazykoznanije v Čechoslovakii. (Ed. A. G. Širokova.) Moskva: Progress, s. 265–276. [PDF]
  [Překlad stati z r. 1974.]

1979

 • Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky. SaS, 40, s. 345–349. In: LaJR, s. 166–171.
 • O empirických procedurách v jazykovědě. Bulletin RJL, 22, s. 47–51. In: LaJR, s. 172–175.
 • K pojmům vztah a systém. In: K marxistické metodologii v jazykovědě. (Eds. Š. Peciar, J. Popela.) Praha: ÚJČ ČSAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Kabinet cizích jazyků ČSAV, s. 127–128. [PDF]
  [Sedm doplňujících poznámek k referátu V. Krupa: Kategorie systému a štruktúry v jazyku, s. 114–125.]

1980

 • O „unilaterálních“ a „bilaterálních“ termínech v lingvistice a sémiotice (Proti iluzím, idolům a pověrám). JA, 17, s. 136. [PDF]
  [Teze přednášky v JS.]
 • K materialistickému monismu v lingvistice. In: Říjen 1917 a společenské vědy v ČSSR. (Ed. M. Brůžek.) Praha: UK, s. 153–155. [PDF]
 • Nový výbor z typologických statí Vladimíra Skaličky. JA, 17, s. 79–80. [PDF]
  [Zpráva o vydání výboru Skalička, V. (1979). Typologische Studien. Braunschweig.]

1982

 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (I). Bulletin RJL, 24, s. 57–61. [PDF]

1983

 • Poznámky o jazyce lingvistiky (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice). SaS, 44, s. 83–90. In: LaJR, s. 176–182.
 • O obecné neadekvátnosti koncepce obecného významu v gramatice. In: Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby II. (Eds. V. Hrabě, A. G. Širokovová.) Praha: UK, s. 35–45. In: LaJR, s. 183–190.
 • Za profesorem Milanem Romportlem. SaS, 44, s. 156. [PDF]
 • Václav Polák. Slavia, 52, s. 108–109 (s J. Smrčkovou).
  [Nekrolog V. Poláka.]

1984

 • Protiklad „filozofického“ a „obyčejného“ jazyka u Marxe a Engelse. JA, 21, s. 66–67. [PDF]
  [Teze přednášky v JS.]

1985

 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (II). Bulletin RJL, 26, s. 15–29. [PDF]
 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (III). Bulletin RJL, 27, s. 85–90. [PDF]
 • Některé ontologické a gnozeologické problémy lingvistiky. In: K príncipom marxistickej jazykovedy. (Ed. J. Horecký.) Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 69–71. [PDF]
 • [Diskusní příspěvek.] In: K príncipom marxistickej jazykovedy. (Ed. J. Horecký.) Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 107–108. In: LaJR, s. 191.
  [Diskusní příspěvek k článku V. Černík: Filozofické kategorie formy a obsahu, s. 95–106.]

1987

 • Typology and interlingual/intralingual comparison. In: XIV. Internationaler Linguistenkongress – Abstracts der Sektionsvorträge und Rundtischgespräche. Berlin, s. 450. [PDF]
  [Teze referátu.]
 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (IV). Bulletin RJL, 28, s. 25–40. [PDF]

1988

 • K sebepoznání a využití lingvistiky. In: Funkční lingvistika a dialektika 1. (Eds. J. Nekvapil, O. Šoltys.) Praha: ÚJČ ČSAV, s. 41–43. [PDF]
 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (V). Bulletin RJL, 29, s. 47–63. [PDF]
 • K jazykovým zdrojům idealistického pojetí dějin podle Německé ideologie K. Marxe a B. Engelse. SlavPrag, 32, s. 201–215. In: LaJR, s. 192–198.
 • K vyjadřování o společenské realitě a pojetí společenské reality. In: Jazyk jako nástroj historického vědomí. Praha: FF UK (strojopis), s. 1–7. [PDF]
  [Část výzkumné zprávy vypracované katedrou lingvistiky a fonetiky FF UK.]

1989

 • Profesor Vladimír Skalička osmdesátiletý. SaS, 50, s. 249–250. [PDF]
 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VI). Bulletin RJL, 30, s. 165–186. [PDF]

1990

 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VII). Bulletin RJL, 31, s. 21–39. In: LaJR, s. 199–206.
 • Sociolingvistický klub při katedře lingvistiky a fonetiky FF UK v Praze (jako sekce Jazykovědného sdružení při ČSAV). Sociologické aktuality, s. 38. [PDF]
 • Jak budeme psát. (Změny v českém pravopisu.) Rudé právo, 70, (z 28. 8.), s. 3.

1991

 • Konstanty a proměny Havránkových metodologických postojů (se zvláštním zřetelem k jeho pojetí marxistické orientace v jazykovědě). SlavPrag, 34, s. 21–38. In: LaJR, s. 207–220.
 • O B. Havránkovi. Dvě jeho pedagogické zásady. Jedno hodnocení, které nesmí být zapomenuto. SlavPrag, 34, s. 295–296. In: LaJR, s. 221–222.
 • K poválečným osudům české lingvistiky. SaS, 52, s. 183–193. In: LaJR, s. 223–233.

1993

 • Nové ideje o struktuře jazyka z dílny matematika. SaS, 54, s. 121–129. In: LaJR, s. 234–242.
  [Rec. Nebeský, L. (1988). Kombinatorické vlastnosti větných struktur. Praha: UK.]

1994

 • Co s pády na národní škole? ČDS, s. 206–209. [PDF]

1995

 • Převážně o jazyce politiky. SlavPrag, 37, s. 69–71. In: LaJR, s. 243–245.
 • On linear and non-linear structuring of sentences. In: Item Order in Natural Languages. Proceedings of LP ’94. (Ed. B. Palek.) Praha: Karolinum, s. 296–301. In: LaJR, s. 246–249.

1996

 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty. SaS, 57, s. 249–263 (s L. Nebeským). In: LaJR, s. 250–261.
 • Bohumil Palek šedesátníkem. SaS, 57, s. 323–325. [PDF]
 • Conditio sine qua non. JA, 33, s. 42–43. In: LaJR, s. 262–263.

1997

 • Relationships between homonymy and word order in a „free“ word order language (Czech). In: Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals. Proceedings of LP ’96. (Ed. B. Palek.) Praha: Karolinum, s. 463–469. In: LaJR, s. 264–268.
 • Diskuse a rozhovory. Na položené otázky společně odpovídají: PhDr. Miloš Dokulil, DrSc., prof. PhDr. Oldřich Leška, DrSc., doc. PhDr. Pavel Novák, CSc., a prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. JA, 34, s. 42–67. Zde část rozhovoru na s. 301–306.
 • Poznámky o školské terminologii české mluvnice. ČDS, 5, s. 10–13. In: LaJR, s. 269–271.
 • Ladislav Nebeský šedesátiletý. SaS, 58, s. 76–78. [PDF]

1998

 • Bohuslav Havránek o Josefu Vachkovi. In: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách. Brno: MU v Brně, Pražský lingvistický kroužek – Česká asociace rusistů, s. 62–63. [PDF]
 • [Bez názvu.] JA, 35, s. 33–54 (s O. Hausenblasem a J. Kořenským).
  [Příspěvek v rubrice Diskuse o počítačovém grafickém vyjádření zpracování ankety o poslání Grémia pro otázky české jazykové praxe.]

2001

 • Jubileum Marie Těšitelové. SaS, 62, s. 148–150. [PDF]
 • K případu Josefa Štochla. Literární noviny, č. 51–1 (z 23. 12.), s. 2. [PDF]
 • Lingvistika marxistická. In: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 249–250. In: LaJR, s. 272–274.
  [Encyklopedické heslo.]

2004

 • Josef Vachek (in collaboration with J. Dubský): Dictionary of the Prague School of Linguistics. Linguistica Pragensia, 14, s. 108–112. In: LaJR, s. 275–279.
  [Rec. Vachek, J. (2003). Dictionary of the Prague School of Linguistics. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.]

2006

 • Brněnské šalina/šelina („tramvaj“). Woerter, Sachen und Milieus. In: Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova Univerzita, s. 177–186. In: LaJR, s. 280–286.
 • Paul Chilton: Analysing Political Discourse. Theory and Practice. Sociologický časopis, 42, s. 439–443. [PDF]
  [Rec. Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London – New York: Routledge.]

2007

 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III. SaS, 68, s. 243–255 (s L. Nebeským). In: LaJR, s. 287–297.

2010

 • Co jsou syntaktické vztahy? In: LaJR, s. 148–150.
  [Strojopisná pozůstalost. Datováno 5. 2. 1976.]
 • [Jazykové roviny.] In: LaJR, s. 154–158.
  [Strojopisná pozůstalost. Datováno 22. 3. 1977.]

Literatura o Pavlu Novákovi

 • red. (1992). Pavlu Novákovi k šedesátinám. JA, 29, s. 152–153.
 • Ondrejovič, S. (2007). Zomrel doc. Phdr. Pavel Novák, CSc. Jazykovedný časopis, 58, s. 79–80.
 • Starý, Z. (1992). A propos Pavel Novák. SaS, 53, s. 317–320.
 • Starý, Z. (2002). A propos Pavel Novák po deseti letech. SaS, 63, s. 153–155.
 • Starý, Z. (2007). Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel. SaS, 68, s. 318–319.

 

 

Poslední aktualizace: 09. 4 2010, 16:09. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.