Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Lingvistika a jazyková realita
Obsah


 • Předmluva [PDF]

 • Komentář k výboru z díla (Jan Křivan) [PDF]
 • A propos Pavel Novák (Zdeněk Starý)
 • Pavel Novák gramatik (Jan Kořenský)
 • Nadějný mladý lingvista (Petr Sgall)

Výbor z díla

 • K zdvojování předmětu v albánštině (1958)
 • K otázce obecného významu gramatických jednotek (1959)
 • Poznámka k otázce tzv. spony v nové češtině (1959)
 • O historický přístup k jazyku (1960)
 • Srovnávání „uvnitř“ jazyka (poznámka k tzv. „izomorfismu“) (1960)
 • O smysl diskuse o mluvené češtině (1962)
 • Výklad fonologických a gramatických pojmů pomocí pojmů teorie množin (1963, s Karlem Berkou)
 • Two types of formulae in quantitative linguistics (1964)
 • K voprosu o „strukturnom analize“ jazyka (1965, s Oldřichem Leškou)
 • Informačněteoretický, informačně teoretický nebo teoretickoinformační? (1965)
 • K teorii větných členů (1966) [PDF]
 • On mathematical models of linguistic objects (1966)
 • On the three-level approach to syntax (1966)
 • On the Prague functional approach (1968, s Petrem Sgallem)
 • Formale Struktur und Funktion als systembildende Faktoren (1969, s Oldřichem Leškou)
 • A new approach to the innere Sprachform issue (1971)
 • Některé závažné sémantické pojmy (1973)
 • O „klamu“ gramatické formy (1973)
 • K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu (1974)
 • K lokalistickému pojetí významu pádů (1974)
 • Remarks on devices of functional sentence perspective (1974)
 • Obecné problémy slovních druhů, zejména z hlediska teorie klasifikace (1974)
 • Místo pádu ve významové stavbě věty (1975)
 • K terminologii lingvistiky (Užívání tzv. vztahových adjektiv) (1976)
 • K nové vědecké mluvnici spisovné češtiny (Úvahy, otázky, náměty, výhrady) (1976)
 • Co jsou syntaktické vztahy? (1976)
 • Empirický vs. verbální postoj v lingvistice (1977)
 • [Jazykové roviny] (1977)
 • Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku (1978)
 • „Systém“, „struktura“, „vztah“ (významy těchto výrazů, pojmy, problémy) (1978)
 • Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky (1979) [PDF]
 • O empirických procedurách v jazykovědě (1979)
 • Poznámky o jazyce lingvistiky (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice) (1983) [PDF]
 • O obecné neadekvátnosti koncepce obecného významu v gramatice (1983)
 • [Diskusní příspěvek] K článku V. Černíka Filozofické kategorie formy a obsahu (1985)
 • K jazykovým zdrojům idealistického pojetí dějin podle Německé ideologie K. Marxe a B. Engelse (1988)
 • K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VII) (1990)
 • Konstanty a proměny Havránkových metodologických postojů (se zvláštním zřetelem k jeho pojetím marxistické orientace v jazykovědě) (1991)
 • O B. Havránkovi. Dvě jeho pedagogické zásady. Jedno hodnocení, které nesmí být zapomenuto. (1991)
 • K poválečným osudům české lingvistiky (1991)
 • Nové ideje o struktuře jazyka z dílny matematika (1993)
 • Převážně o jazyce politiky (1995)
 • On linear and non-linear structuring of sentences (1995)
 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty (1996, s Ladislavem Nebeským)
 • Conditio sine qua non (1996)
 • Relationships between homonymy and word order in a “free” word order language (Czech) (1997)
 • Poznámky o školské terminologii české mluvnice (1997)
 • Lingvistika marxistická (2003)
 • [Recenze] Josef Vachek (in collaboration with J. Dubský):
 • Dictionary of the Prague School of Linguistics (2004)
 • Brněnské šalina/šelina („tramvaj“) (2006)
 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III (2007, s Ladislavem Nebeským)

Rozhovor – O Pavlu Novákovi – Bibliografie

 • Rozhovor s Pavlem Novákem (1997)
 • Životopisná data » www
 • Soupis díla Pavla Nováka » www

 • Ediční poznámka
 • Seznam zkratek
 • Jmenný rejstřík
 • Věcný rejstřík

 

 

Poslední aktualizace: 06. 4 2010, 00:53. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.