Pavel Novák (1932–2007)  
Docent obecné lingvistiky

 

 
LING FF UK

Pavel Novák

Lingvistika a jazyková realita
Životopisná data


Doc. PhDr. Pavel Novák, CSc.

 • 5. 1. 1932 se Pavel Novák narodil v Praze na Žižkově jako první dítě truhlářského mistra Antonína Nováka (1898–1970) a jeho ženy Marcely, rozené Linhartové (1909–1980).
 • 1945 přestoupil z šestitřídní chlapecké školy na reálné gymnázium v Praze na Žižkově Sladkovského náměstí. Studium na gymnáziu hluboce ovlivnilo Novákův další život. Velmi brzy tam získal – díky prof. Karlu Barešovi, polyglotovi – zájem o jazyky. Během studia na gymnáziu poznal i svou budoucí ženu Janu Šternberkovou (která se později stala RNDr., CSc. v oboru chemických věd a samostatnou vědeckou pracovnicí ČSAV a AV ČR).
 • 1947 vstoupil do KSČ, jejímž členem byl do roku 1970 (po rozpuštění KSČ na fakultě r. 1970 nepodal novou přihlášku a po pohovoru byl vyškrtnut).
 • 1951 až 1956 studoval na Filologické fakultě UK v Praze češtinu a albánštinu. Po celé studium navštěvoval přednášky prof. Skaličky z obecné jazykovědy (tento obor tehdy nebyl otevřen; byl otevírán jen v letech 1949 a 1950).
 • Za své učitele během celého studia Pavel Novák považoval prof. Vladimíra Skaličku, prof. Bohuslava Havránka a prof. Karla Horálka.
 • 1953 publikoval svůj první článek, od té doby publikoval texty z obecné lingvistiky (včetně metodologie lingvistiky), bohemistiky a albanistiky.
 • Koncem roku 1954, ještě za studia, byl přijat jako asistent s polovičním úvazkem na FF UK. Fakticky se na výuce podílel od roku 1955, postupně v oborech bohemistika, obecná jazykověda (přednášky a semináře pro filologické obory; později studijní obor obecná jazykověda, nakonec lingvistika a fonetika), albanistika.
 • 1955 se oženil s Janou Šternberkovou.
 • 1957 absolvoval půlroční studijní pobyt v Albánii (na Státní univerzitě v Tiraně).
 • 1957 se zúčastnil sjezdu slavistů v Bělehradě.
 • 1958 byl přijat jako externí aspirant na obor český jazyk se zřetelem k obecné jazykovědě (jeho školitelem byl akademik Havránek).
 • 1958 se zúčastnil 4. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě.
 • 1958 se mu narodil syn Jan.
 • 1959 se zúčastnil Konference o matematické lingvistice v Leningradě.
 • 1960 se mu narodila dcera Pavla.
 • 1960 až 1964 zajišťoval výuku oboru albánština.
 • 1961 se zúčastnil Konference o transformační gramatice v Moskvě.
 • Od dubna 1962 do května 1964 byl vedoucím oddělení pro teorii strojového překladu katedry českého jazyka, fonetiky a obecného jazykozpytu.
 • 1964 se zúčastnil 2. mezinárodního kongresu o logice, metodologii a filozofii vědy v Jeruzalémě.
 • 1965 obhájil kandidátskou disertaci Předložková rekce slovesná v současné češtině.
 • 1965 se mu narodil syn Vít.
 • 1965 se stal členem redakční rady nově založeného časopisu Kybernetika, v níž působil do roku 1986.
 • 1966 se mu narodil syn Ivan.
 • 1967 byl jmenován docentem pro obor obecná jazykověda, habilitační spis Závislostní koncepce v syntaxi (Příspěvek k jejímu formálnímu rozboru). Jeho habilitační práci posuzovali Miloš Dokulil a Karel Berka.
 • 1972 se zúčastnil 11. mezinárodního sjezdu lingvistů v Bologni.
 • 1973 prodělal závažnou operaci.
 • 1974 až 1978 zajišťoval výuku oboru albánština.
 • 1979 u něj začíná studovat jeho žák Zdeněk Starý.
 • 1978 byl jmenován členem komise pro obhajoby kandidátských prací v oboru obecná jazykověda.
 • 1980 se zasadil o obnovu studia oboru obecné jazykovědy (obor vyl vyučován v letech 1980–1986).
 • 1981 prodělal druhou závažnou operaci.
 • 1985 se stal členem organizace Societas Linguistica Europaea (SLE).
 • V akademickém roce 1990/91 se poprvé otvírá obor lingvistika a fonetika, v němž byl Pavel Novák vedoucí figurou učitelského sboru; v roce 1990/91 je také otevřeno individuální studium albánštiny.
 • 1990 až 2005 byl členem Vědecké rady FF UK.
 • V únoru 1990 se stal členem obnoveného Pražského lingvistického kroužku, kde působil až do konce života.
 • V květnu 1990 byl jmenován členem Kolegia jazykovědy ČSAV, kde působil do zrušení vědeckých kolegií v roce 1992.
 • V září 1991 byl jmenován zástupcem vedoucího katedry lingvistiky a fonetiky FF UK.
 • 1991 byl jmenován členem redakční rady Slova a slovesnosti, kde působil až do konce života.
 • Od prosince 1992 do března 1994 byl členem Akademického senátu FF UK.
 • 1993 u něj začíná studovat jeho další žák Viktor Elšík.
 • Od září 1993 do února 2000 byl ředitelem Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK.
 • 1995 až 1998 se podílel na výuce oboru albánština a byl jeho garantem.
 • 1996 byl zvolen členem Hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČSAV.
 • 1998 se stal členem redakční rady Jazykovědných aktualit Jazykovědného sdružení ČSAV.
 • 1999 až 2001 byl autorem projektu a hlavním řešitelem vědeckého záměru Jazyk – struktura, vývoj, komunikace.
 • Na podzim 2006 odešel z FF UK.
 • 14. 3. 2007 Pavel Novák neočekávaně zemřel.

 

 

Poslední aktualizace: 31. 3 2010, 10:26. Autor stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.